Tlačová správa 25.9.2017

Tlačová správa 25.9.2017

Slováci žijúci v Prahe organizujú 25.9.2017 o 18:00 hod. verejné zhromaždenie s názvom „III. Veľký protikorupčný pochod – PRAHA“ pred budovou Slovenského veľvyslanectva. Vyzývajú ku generačnej výmene politikov a modernizácii Slovenska.

Praha, ČR, 25. Septembra 2017

My, študenti, pracujúci, podnikatelia, občianski aktivisti, žijúci, dochádzajúci a pôsobiaci toho času v zahraničí, sa dnes svojou každodennou činnosťou v krajinách EÚ podieľame na formovaní týchto krajín, Európskej únie i Slovenska. Viac ako 400 tisíc občanov SR dnes pôsobí aspoň čiastočne v zahraničí. Získavame tu cenné skúsenosti, vedomosti, zručnosti, ktoré chceme využiť aj v prospech našej vlasti Slovenskej republiky.

Požadujeme pre občanov v zahraničí väčšie možnosti zapojenia sa do smerovania našej krajiny. Ako minimum, žiadame zmenu legislatívy, ktorá umožní účasť na voľbách do VÚC či mestských a obecných zastupiteľstiev zo zahraničia napríklad cez voľbu poštou, alebo ešte lepšie elektronickou cestou.

Slovensko dnes čelí obrovskému problému spočívajúcemu v strate hodnôt. Generácia našich rodičov a starých rodičov poznačených socializmom a mečiarizmom si príliš zvykla tolerovať zlo. Pre nás, mladú generáciu, ktorá nepozná hranice – na internete ani geograficky a vie si predstaviť lepšiu krajinu, je neprípustné, aby politici ostávali vo funkciách, ak sú podozriví z korupcie. Chceme patriť do civilizovaného sveta, v ktorom politik musí odstúpiť z funkcie už pri podozrení z porušenia zákona.

Stratili sme príliš veľa času. Dôrazne žiadame, aby politické špičky prestali konzervovať Slovensko v 20. storočí. Aby súčasní politici prestali byť prekážkou modernizácie Slovenska na vyspelú krajinu, kde sa bude dobre žiť – rásť, vzdelávať sa, pracovať, podnikať, vychovávať deti i starnúť.

Sme presvedčení, že stará generácia politikov vyčerpala ako témy, tak i dôveru občanov. Prišiel čas na razantnú obmenu politických elít, čas nových výziev pre mladšiu generáciu. Nechceme sa brodiť negatívnymi emóciami, nechceme sa uchádzať o politické role negatívnymi kampaňami. Naša generácia je zvyknutá pracovať v synergii. Chceme priestor pre moderné myšlienky, ktoré posunú Slovensko vpred. Chceme kvalitný život pre staršiu generáciu i pre generácie nasledujúce.

Nevieme si predstaviť, že by súčasní vládni predstavitelia boli schopní pomôcť pri transformácii Slovenska. Slovenska, so vzdelávaním zameraným na vedomostnú ekonomiku. Nevidím žiadneho z vysokých predstaviteľov, ktorý by účinne podporil obory na báze využívania umelej inteligence, s vyspelým priemyslom 4.0, koncept open data, nanotechnológie či funkčný eGovernment. Iné krajiny EÚ sú už dávno na ceste.

Súčasné vedenie štátu nie je schopné poradiť si s ekologickými katastrofami, naopak, zdá sa že ich ututláva alebo priamo organizuje – ako odlesňovanie národných parkov, znečistenie podzemných vôd na Žitnom ostrove, tunelovanie zdravotníctva, zneužívanie polície, NAKA, súdnictva na Slovensku. Vylúčenosť sociálne slabých skupín obyvateľstva nerieši integráciou, podporou zamestnanosti, vzdelávacími programami. Nie. Namiesto toho sme svedkami zastrašovania zo strany premiéra a vytváraním konfliktov medzi skupinami obyvateľstva. Odhliadnuc od charakterových vlastností – ako žiadať od nich rozhľad a novátorstvo, keď mnohí z nich neovládajú iný cudzí jazyk ako ruštinu? Všetko toto je prejavom amatérizmu, neschopnosti vrcholných predstaviteľov a hlavne dôsledkom korupcie na najvyšších miestach.

Považujeme za nevyhnutné komunikovať občanom, že stará generácia politikov, ktorá svoju politickú kariéru budovala v duchu rodinkárstva, nemá predpoklady na vedenie štátu v ústrety výzvam, ktoré dnešný svet prináša. V prípade mnohých politikov to bude tá najväčšia služba, ktorú pre Slovensko kedy urobili. Ešte dôležitejšie je otvárať diskusie o smerovaní Slovenska. Pozitívna zmena je možná. Máme ju v našich hlavách i rukách.

Vyzývame občanov Slovenska, aby zakladali diskusné komunity, kaviarne, kluby, v ktorých budú rozoberať pálčivé otázky dnešnej doby, problémy Slovenska a možnosti zmeny. Aby vyzývali k diskusiám osobnosti, politikov. Aby hovorili o pozitívnych vzoroch, ktoré menia Slovensko. Chceme prebudiť záujem verejnosti o spoločenské dianie, podnietiť v ľuďoch angažovanosť. Veríme, že spájaním komunít vznikne podhubie pre objavenie dobrých a schopných ľudí, ktorí už dnes pozitívne ovplyvňujú svoje okolie a ktorí pomôžu posunúť Slovensko dopredu aj na celoslovenskej úrovni.

Diskusiu považujeme za prvý krok k pozitívnej zmene, preto podľa tohto konceptu zakladáme Pražskú kaviareň (www.Prazska.Kaviaren.org), ktorá umožní stretnutia občanov s osobnosťami a kryštalizáciu názorov. Pozývame na ňu všetkých ľudí, ktorí si ctia hodnoty európskej civilizácie.

Sme presvedčení, že po významných rokoch 1918, 1968, 1988, 2008, bude aj rok 2018 významný a že väčšina obyvateľov Slovenska bude stáť na strane dobra.

Leave a Reply