Reforma vzdelávania na Slovensku

Reforma vzdelávania na Slovensku

Témou diskusného večera dva dni pred výročím 17. novembra bolo vzdelávanie. Naši vzácni hostia zo Slovenska nám porozprávali o skvelých ľuďoch, ktorí zachraňujú slovenské deti.

Reforma vzdelávania na Slovensku [Pražská kaviareň].

Pražská kaviareň na tému Reforma vzdelávania na Slovensku nás naplnila optimizmom. Aj napriek hanebne nízkym platom učiteľov existujú stále ľudia, ktorí sa angažujú pre lepšiu budúcnosť detí a študentov. Vo voľnom čase si rozširujú obzory, osvojujú si nové metodiky – napr. Hejného metódu, pri ktorej deti zažívajú radosť z matematiky, alebo sa venujú v rámci Teach for Slovakia 6 ročným deťom z vylúčených lokalít, ktoré často vidia ceruzku, farbičky poprvý krát až v prvom ročníku ZŠ.

Je potrebné urobiť veľa, aby sa Slovensko pridalo k vyspelým krajinám, ktoré venujú vysokú pozornosť vzdelaniu. A je dobré vidieť, že ľudia na tom pracujú – spontánne, často bez podpory štátu, či bojujúc proti štátu.

Arnold Kiss

absolvent programu Teach for Slovakia
Arnold je absolventom programu Teach for Slovakia, vďaka ktorému prenikol do sféry školstva na Slovensku a dva roky učil na základnej škole na východe Slovenska.
K učeniu a k téme občianstva sa však dostal až po tom, ako venoval niekoľko rokov štúdiu liberálnych štúdií v Bratislave a Maastrichte a medzinárodných vzťahov v belgickom Leuvene.
Na škole založil otvorenú knižnicu a s tímom žiačok vyhral súťaž iKid. Hlavný problém, ktorému sa už niekoľko rokov venuje je budovanie občianskych kompetencií u žiakov a aké sú možnosti budovania kvalitnej občianskej spoločnosti na školách. Tejto téme sa venoval aj v Inštitúte pre aktívne občianstvo, kde istý čas koordinoval projekt Školy, ktoré menia svet.
(Okrem týchto tém popri štúdiu viedol medzinárodné študentské organizácie, spoluzakladal akademický žurnál a organizoval rôzne eventy zamerané na vzdelávanie.)

Matúš Kurian

teoretický fyzik

Matúš Kurian vyštudoval teoretickú fyziku na pražskom matfyze. Učil dlhšie na gymnáziu Novohradská v Bratislave, a potom jeden rok na African Leadership Academy v Johannesburgu. Je spolutvorcom kurikula LEAF Academy, kde aktuálne učí a tiež vedie oddelenie STEM. Vo voľnom čase behá maratóny, šermuje alebo chodí po horách.

 

 

 

Katarína, Hynek Bachratý

správcovia Hejného pozostalosti

Sme manželia, matematici, ktorí vyštudovali vedecké smery na bratislavskom Matfyze, (matematická analýza, teória systémov). Tú istú fakultu následne vyštudovali aj všetky tri naše deti, na PhD už pokračovali každý inde, ale stále to bola matematika. Okrem vlastných detí ( a teraz už aj vnúčat) sa staráme už cca 35 rokov aj o deti, ktoré majú radi matematiku. Nejedná sa výhradne o matematické talenty, ale o deti, ktoré majú chuť riešiť úlohy a rozmýšľať. Robíme korešpondenčné semináre pre druhý stupeň základnej školy, opravujeme matematickú olympiádu pre stredoškolákov, chystáme matematické tábory a sústredenia. Študujeme práce o teórii učenia a snažíme sa šíriť osvetu vo vyučovaní matematiky. Spravovávame (s veľkou skupinou spolupracovníkov) pozostalosť profesora Víta Hejného, autora Hejného metódy vyučovania. Školíme učiteľov prvého stupňa, aby boli schopní viesť vyučovanie orientované na budovanie schém. Pracujeme na slovenskej verzii prvostupňových učebníc Hejného metódy. Sponzorskú podporu na tlačenie učebníc sme dostali od firmy ESET, ktorá zamestnáva niekoľkých bývalých riešiteľov nášho korešpondenčného seminára. Raz za pár rokov sa rozhodneme založiť matematický krúžok, za posledných 35 rokov bolo asi 15 rokov, kedy sme nejaký krúžok pre deti ZŠ viedli.

Desať rokov sme organizovali každý mesiac víkendovku pre stredoškolákov (s matematikou a turistikou), školili sme budúcich organizátorov korešondenčných seminárov (doteraz cca 50 víkendových až týždenných školení). Na striedačku sme členmi výboru Slovenskej matematickej spoločnosti, Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Rady vysokých škôl (HB).
Okrem voľnočasových (dobrovoľníckych) aktivít opísaných vyššie, sme kontinuálne, od skončenia vysokoškolského štúdia zamestnaní na vysokej škole (MFF Bratislava, VŠD Žilina, FRI Žilinská univerzita). S prestávkami na materské dovolenky (KB) a štrajk učiteľov, ktorý sme absovovali vlani. Pracujeme ako pedagogický pracovník (KB) a vedecký pracovník (HB) na Fakulte riadenia a informatiky, v témach počítačového spracovania reči (KB), tvorby časových rozvrhov pre železnice (HB) a spoločne s našimi bývalými riešiteľmi (teraz doktorandami a postdocmi) na téme simuločných modelov pre mikrofluidické zariadenia určené pre zachytávanie CTC z krvi. Spoločne s kolegami, ktorých sme kedysi učili riešiť úlohy v našich korešpondenčných seminároch, hľadáme cesty, ako učiť študentov informatiky naše matematické predmety. Cieľom je naučiť ich využívať matematiku v informatike a pochopiť, prečo je matematika pre nich dôležitá tak, že budú riešiť konkrétne úlohy, na ktoré potrebujú matematiku aj informatiku. Dôležitým cieľom vyučovania je pre nás zmena postojov našich študentov a vybudovanie ich kladného vzťahu k mysleniu, schopnosti nielen argumentovať, ale aj počúvať argumenty iných a pochopiť aj iné, nielen svoje riešenia.

 

Leave a Reply