Ing. Ján Slivinský

Ing. Ján Slivinský

vedúci Ochranného obvodu v Tatranskej Javorine
  • Po ukončení štúdia na Lesníckej fakulte VŠLD Zvolen v roku 1985 pracoval ako samostatný projektant („taxátor“) na pracovisku LESOPROJEKT-y v Spišskej Novej Vsi. Po štyroch rokoch práce v Lesoprojekte jeden rok pracoval aj v Hospodárskej úprave vojenských lesov v Kežmarku.
  • Od roku 1991 pracuje nepretržite v ŠL TANAP-u, od roku 1995 je vedúcim Ochranného obvodu v Tatranskej Javorine. Má praktické skúsenosti s úspešnou aktívnou ochranou v chránených územiach.
  • Po obmedzení možností realizácie opatrení ochrany lesa po roku 2002 prijatím zákona o ochrane prírody a krajiny bol jeden z prvých, ktorí upozorňovali na hrozbu zhoršenia zdravotného stavu lesov v územiach s 5. stupňom ochrany a ich okolí.
  • Svojimi odbornými článkami, prezentáciami a časovými fotografiami zobrazujúcimi dramatické premeny lesných ekosystémov v NPR Bielovodská dolina, Javorová dolina a Belianske Tatry pod vplyvom škodlivých činiteľov bez možností ochrany lesa poukazuje na nesprávne nastavený systém ochrany prírody a krajiny.